Skip to main content

Continuing education Röbäck

Training on Röbäck history

Fourteen authorized tourist guides from Umeå Guide Association were rich and very knowledgeable training of a true expert on Röbäck history, Lennart Forsberg.

We learned about the great earthquake in 7478 BC, deglaciation, ditching of plain and ancient monuments. We looked at the historical sites, like local history society marked with informative signs.It was Röbäck source, as seen already by Urban Hjärne as a health spa in the 1600’s. Many of the villagers had been over 100 years, which was attributed to the ferrous healthy water. We even saw the stone bridges of different ages.

Coastal road, the old Norrstigen between Stockholm and Tornio went through the village. The road did most winter when it was faster and easier to summer utilize waterways. Stenhuggarängen, memory monument stonemasons in Roback, was the next stop, the village has a long stenhuggartradition. Today we can admire Roback stonemasons’ skills, among other things on the bases of former VK building and former post office building at Rådhusesplanaden (now Länsförsäkringar) and the Mimer school. Then we visited war graves from the 1808-1809 war. More than 570 Finnish and Swedish soldiers died in the war hospital in Roback. It supplemented the war hospital in the church cottages on the hill. Over 1,200 injured and sick was taken Roback and the mortality rate was high in especially in dysentery. According to the regulations would graves to be 1.8 meters but usually it was only 0.5 meters deep due to frost and need. Roback residents complained to the governor the power Mountain and requested the lime to sprinkle over the graves and thawed likdelarna.

Lennart Forsberg also talked about the mills in Robäcken and flax. On the gallows in Roback was the last execution in Västerbotten August 24, 1853 after the so-called Hössjömordet. The executioner named Jacob Gyll.

Umeå Guide Association will offer free bike tours even weeks themed story to Roback and odd weeks on the theme of art to the university and hospital area starting den11 June.

Birgitta Bäckström, Secretary, Umeå Guide Association

Display of Large hotel

Sunday 6/4 went Umeå Guide Association showing the main hotel.

Major hotel is Umeå’s most historic hotel and opened its doors for the first time in 1895. In February, before reopening the hotel and it had been refurbished with a sailor theme, which is excellently suited when the hotel included the MMO, and Umeå have a proud tradition skeppsbyggarstad. Our host at the hotel talked about the Gotthard Zetterberg, who ran the hotel from the start. Obviously, we looked into the hotel restaurant, which has been named Gotthard Pub. We were told that on Sundays has a fixed, affordable menu with different themes.

GuideStoraHotellet

The hotel now has eighty rooms, from small compact room – ”sailor bunks” to the hotel’s main rooms – the suite ”Freedom”.The hotel applies as the other major hotels, dynamic prices, in other words, the price can go up and down depending on supply and demand. The suite is always a fixed price of 6000 SEK.

The hotel has a remarkable interior and the thoughtful design is attributed to the design Stylt Trampoli. During playback, it was both praise and criticism of the group and we found that dining room chairs among others are dressed in velvet – ”everything comes back.”

The group also received some information about the new hotel U & Me and cultural fabric, which is under construction. The only disappointment was that the group did not see the suite as well as the very special staircase on the third floor, when you shut off due to a smaller labor.

The display ended with coffee and bun in the Culture Café.

Short facts:

Umeå’s oldest hotel

82 rooms

Included in the chain Worldhotels

Visning på Stora Hotellet

Söndagen den 6/4 gick Umeå Guideförening visning på Stora Hotellet.

Stora Hotellet är Umeås anrikaste hotell och slog upp portarna första gången år 1895. I februari nyinvigdes hotellet och det hade renoverats med ett sjömanstema, vilket passar ypperligt då hotellet bland annat varit sjömanshus, och Umeå har en stolt tradition som skeppsbyggarstad. Vår värd på hotellet berättade bland annat om Gotthard Zetterberg som drev hotellet från starten. Självklart tittade vi in i hotellets restaurang som har fått namnet Gotthards Krog. Vi fick veta att de på söndagarna har en fast, prisvärd meny med olika teman.

GuideStoraHotellet

Hotellet har numera åttiotvå rum, från mindre kompakt rum – ”sjömanskojer” till hotellets största rum – sviten ”frihet”. Hotellet tillämpar som övriga större hotell, dynamiska priser, med andra ord att priset kan stiga upp och neråt beroende på tillgång och efterfrågan. Sviten har dock alltid ett fast pris på 6 000 kr.

Hotellet har en anmärkningsvärd inredning och den genomtänkta designen tillskrivs designbyrån Stylt Trampoli. Under visningen var det både ris och ros av gruppen och vi konstaterade att matrumsstolarna bland annat är klädda i sammet – ”allt kommer tillbaka”.

Gruppen fick även lite information om det nya hotellet U & Me samt Kulturväven, som är under uppförande. Enda besvikelsen var att gruppen inte fick se sviten samt den väldigt speciella trapp på tredje våningen, då man stängt av på grund av ett mindre arbete.

Visningen avslutades med kaffe och bulle i Kulturkaféet.

Korta fakta:

Umeås äldsta hotell

82 rum

Ingår i kedjan Worldhotels

Visits to the fabric

Umeå Guide Association regularly organizes training for its members, a requirement for the guides to be able to keep its authorization. The 20/3 gave Emmy Eriksson, Umeå Culture twelve inquisitive tourist guides a thorough review of Lattice.Two-thirds of the total 24,000 square meters of the city will rent the fabric AB, a corporation owned by the Municipality of Umeå and Balticgruppen. Architects Snøhetta (famous for the Oslo Opera House and the Library of Alexandria) who designed the house’s exterior with six entrances and White Architects who stands for the interior. The building is inspired by the birches, the facade of the glass. It has worked in parallel with the construction process and activities of eight working groups in democratic co-creation with Maria Olsson, White’s architect. The library will be on three levels, the layout of the 300,000 books changed to become more thematic and the large bokmagasinet will become public. Two theaters with 60 and 130 seats, called Silence and Capture enables the People movie will fit. A nasty scene, black box for 400 spectators can accommodate large productions. The house is divided into blocks of themes and artistic clusters with art teaching lab and the Women’s History Museum. The heated terraces will be available around the clock throughout the year. The inauguration takes place on November 21 which is also the start of the eighth and final season for Sami Culture wound. The fabric is a new landmark to incorporate in Umeguidernas guided tours.

studiebesk mars2014 Studiebesk mars 2014 2

Studiebesök på Väven

Umeå Guideförening ordnar regelbundet fortbildning för sina medlemmar, ett krav för  att guiderna skall få behålla sin auktorisation. Den 20/3 gav Emmy Eriksson, Umeå  Kultur tolv vetgiriga turistguider en grundlig genomgång av Väven. Två tredjedelar av totalt 24.000 kvadratmeter kommer kommunen att hyra av Väven AB, ett aktiebolag  ägt av Umeå kommun och Balticgruppen. Arkitekter är Snöhetta (känt för Oslo  operahus och biblioteket i Alexandria) som designat husets yttre med sex entréer och White Arkitekter som står för det inre. Byggnaden är inspirerad av björkar, fasaden av  glas. Man har arbetat parallellt med byggnadsprocess och verksamhet med åtta  arbetsgrupper i demokratiskt medskapande med Maria Olsson, Whites arkitekt.  Biblioteket kommer att vara på tre plan, uppställningen av de 300.000 böckerna  ändras för att bli mer tematiskt och det stora bokmagasinet kommer att bli publikt.  Två filmsalar med 60 respektive 130 platser, kallade Tystnad och Tagning gör att  Folkets bio kommer att få plats. En rejäl scen, black box för 400 åskådare kan ta emot stora produktioner. Huset är indelat i kvarter med teman som konstnärligt kluster med konstpedagogiskt labb och det kvinnohistoriska museet. De uppvärmda terrasserna  kommer att vara tillgängliga hela dygnet hela året. Invigning sker den 21 november  vilket också är starten på den åttonde och sista samiska årstiden under kulturhuvudstadssåret. Väven är ett nytt landmärke att införliva i Umeguidernas guidade turer.

studiebesk mars2014 Studiebesk mars 2014 2

Umeå region reading!

For 2014, the project ”Umeå region reads” chosen Lars Widdings novel ”The maid and the glory”. We offer theme tours starting from the book and the maid Ida Kristina alternatively in Lars Widdings footsteps. Guided tours are also offered in the bus. The guided tours take about 1½ hours, fees for the walks is 1500 SEK including VAT (1 200 SEK ex. VAT) and the bus 1 750 SEK including VAT (SEK 1 400 ex. VAT). Reservations are made ​​by Ann Sigfridsson, 070-60 60 829,ann.sigfridsson@telia.com , or Eva Sigurdh, 070-339 97 67, eva@sigurdh.se

lars widding

Umeåregionen läser!

För 2014 har projektet ”Umeåregionen läser” valt Lars Widdings   roman ”Pigan och härligheten”. Vi erbjuder temaguidningar med utgångspunkt från boken och pigan Ida Kristina alternativt i Lars Widdings fotspår. Guidning kan också erbjudas i buss. Guidningarna tar ca 1½ timme, arvode för vandringarna är 1 500 kr inklusive moms (1 200 kr ex. moms) och i buss 1 750 kr inklusive moms (1 400 kr ex. moms). Bokning sker genom Ann Sigfridsson, 070-60 60 829,ann.sigfridsson@telia.com, eller Eva Sigurdh, 070-339 97 67, eva@sigurdh.se

lars widding

Traditionally visit to Vaasa

According to a forty-year tradition visited the guides from Umeå colleagues in Vaasa.

First Advent weekend 2013 visited nine authorized tourist guides from Umeå Guide Association colleagues in Vaasa. We have met every two years since Umeå Guide Association was formed in 1973. We were warmly welcomed by the ferry ride, which was clearly better than in the past with the new ferry. On Saturday, we were guided in CA Setter’s Holy Trinity Churchin the English Gothic style from 1869. The church can hold 900 people and has three interesting altarpieces, Albert Edelfelt Adoration of the Shepherds, RW Ekman, First Communion and Louis Sparre Jesus’ entombment. Guided made ​​Margit Sell Berg, Chairman. In the crypt served since rice pudding and ham cooked in the Vasaa-Korsholms guides. The association has nearly fifty members. Umeå Guide Association has, for the past and guide the program last school year, twenty-three authorized active tourist guides.

In the afternoon, we were guided on Tikanoja where President castle’s art treasures now displayed because the castle renovated. In the evening there was little Christmas party, vasa guides had made ​​a rich Christmas dinner. Umeguidernahanded Västerbotten and Berghems flatbread to its numerous hosts. Games, contests, singing and raffle were part of the nice party.
Vaasa The guides would of course come up visit during the Capital of Culture year. Early Sunday morning ferry went back.Next year will be the return visit in Umeå.

Birgitta Bäckström, secretary Umeå Guide Association

Traditionellt besök i Vasa

Enligt en fyrtioårig tradition besökte guiderna från Umeå kollegor i Vasa.

Första adventshelgen 2013 besökte nio auktoriserade turistguider från Umeå  Guideförening sina kollegor i Vasa. Vi har träffats vartannat år sedan Umeå  Guideförening bildades 1973.

Vi blev varmt välkomnade efter färjeturen, som var klart bättre än förr om åren med den nya färjan. På lördagen guidades vi i C A Setterbergs Trefaldighetskyrka i engelsk gotikstil från 1869. Kyrkan rymmer 900 personer och har tre intressanta altartavlor, Albert Edelfelt Herdarnas tillbedjan, R W Ekman första nattvarden och Louis Sparre Jesu gravläggning. Guidade gjorde Margit Sellberg, ordförande. I kryptan serverades sedan risgrynsgröt och skinksmörgås tillagat av av Vasa-Korsholms guider. Den föreningen har närmare femtio medlemmar. Umeå Guideförening har, efter den senaste guideutbildningen förra läsåret, tjugotre auktoriserade aktiva turistguider.

På eftermiddagen guidades vi på Tikanojas konsthem där presidentslottets konstskatter just nu visas eftersom slottet renoveras. På kvällen var det lillejulfest, vasaguiderna hade gjort ett rikt julbord. Umeguiderna överlämnade Västerbottensost och Berghems tunnbröd till sina många värdar. Lekar, tävlingar, allsång och lotteri ingick i den trevliga festen.Vasaguiderna vill förstås komma på återbesök under kulturhuvudstadsåret. Tidigt söndag morgon gick färjan tillbaka. Redan nästa år blir det svarsvisit i Umeå.

Birgitta Bäckström, sekreterare Umeå Guideförening

40-year tradition with a guide visit

Forty years of tradition, Umeå Guide Association hosts for the Vaasa-Korsholms guides. Other Advent weekend visited nineteen guides from Vaasa Mustasaari Umeå Guide Association. We have met every two years since Umeå Guide Association was formed in 1973. However, it is five years since they last visited Umeå Guide Association when the ferry was canceled precisely on the days planned last year. Arts Campus, especially the Institute of Design, taught by one of the students in the current guide training, department head at the Institute of Design Alakörkkö. The fourteen guide students also attended the showing of coffee at the residence in the presence of Governor Magdalena Andersson. This was followed by visits to Gammlia Christmas markets and traditional Christmas party at Culture Cafe Pilgatan. Before the guests were guided in bus around the new Umeå to the ferry by authorized guide Eva Sigurdh were informed at the tourist office of the Capital of Culture year by two other authorized guides, also the directors of Umeå Guide Association, Kaarina Honkanen and Valter Linghult. In two years go Umeå Guide Association to Vaasa with new ferry.

Birgitta Bäckström, secretary Umeå Guide Association