Skip to main content

Lecture about art on Campus

Umeå Guide Association attended the 3/6 in a training with the museum curator and arts administrator Brita Täljedal. It was a very interesting and rewarding walking tour. Guide Association received a copy of a new book, art walk at Umeå University.

The idea is that the guides be awaken interest for further discoveries and experiences and introduce Umeå residents to some of the artifacts found around the University and Norrland’s University Hospital (NUS). The artworks purchased by National Public and Academic houses, it is not Umeå University will bear the cost.

We started at the fountain ”Gamble” by Mats Olofgörs on campus square, designed for precisely this location. Water flows after a stainless steel central column, in winter becomes a fountain sculpture illuminated artwork. Of the forms of Karl Johan mushrooms and a toarulle Eva Lövdal made ​​a nice little sculpture of brushed aluminum depicting the mathematical concept of Pi.

”Northern Lights” from 1970 is Ernst Nordin’s greatest works. Now, as 80-year-old, he has engraved our new coins coming on the market in the future. Vägstaketet ”Snökontinenter” at the hospital by Eva Marklund is 150 meters long and depicts snöformationer the world’s highest mountain peaks and Kebnekaise. Lage Lindell’s 95-meter long artwork of bodies in motion around the auditoriums in the University Library in 1971, inspired by the Olympic Games in Mexico in 1968. It is regarded as one of Sweden’s foremost public art works and called ”Artwork with no name”.

”Mirror Digital Clock” by Albin Karlsson in the university library with digital indicators that seem to float freely in the ceiling has been with computer mechanics proved right time since the advent of 2007.

Bicycle tours with the theme of art and culture to the campus starting June 16 from Green Fire / Railway Station at 18.00 and returns odd Wednesdays. Umeå Guide Association says welcome to an interesting bike tours!

Birgitta Bäckström, secretary Umeå Guide Association

Föreläsning om Konsten på Campus

Umeå Guideförening deltog den 3/6 i en fortbildning med museiintendent samt konsthandläggare Brita Täljedal. Det var en mycket intressant och givande rundvandring.Guideföreningen fick ett exemplar av en helt ny bok, konstvandring på Umeå universitetet.

Tanken är att guiderna skall kunna väcka intresse för fortsatta upptäckter och upplevelser och introducera umebor till några av alla konstverk som finns runt universitetet och Norrlands Universitetssjukhus (NUS). Konstverken köps in av statens konstråd samt Akademiska hus, det är inte Umeå Universitet som står för kostnaden.

Vi startade vid fontänen ”Vågspel” av Mats Olofgörs på campustorget, gjord för just den här platsen. Vatten rinner efter en rostfri mittpelare, på vintern blir fontänskulpturen ett upplyst konstverk. Av formerna av en Karl Johan svamp och en toarulle har Eva Lövdal gjort en fin liten skulptur i borstad aluminium föreställande det matematiska begreppet Pi.

”Norra skenet” från 1970 är Ernst Nordins största verk. Nu, som 80-åring, har han graverat våra nya mynt som kommer ut på marknaden framöver. Vägstaketet ”Snökontinenter” vid lasarettet av Eva Marklund är 150 meter lång och föreställer snöformationer på världens högsta bergstoppar och Kebnekaise. Lage Lindells 95 meter långa konstverk av kroppar i rörelse runt hörsalarna i universitetsbiblioteket från 1971 är inspirerat av OS i Mexiko 1968. Det anses som ett av Sveriges främsta offentliga konstverk och heter ”Konstverk utan namn”.

”Mirror Digital Clock” av Albin Karlsson i universitetsbiblioteket med digitala visare som tycks sväva fritt i taket har med datorstyrd mekanik visat rätt tid sedan tillkomsten 2007.

Cykelguidningar med temat konst och kultur till universitetsområdet startar den 16 juni från Grön Eld/Järnvägstorget kl 18.00 och återkommer udda onsdagar. Umeå Guideförening säger välkommen till en intressant cykelguidning!

Birgitta Bäckström, sekreterare Umeå Guideförening

Fortbildning Röbäck

Fortbildning om Röbäcks historia

Fjorton auktoriserade turistguider från Umeå Guideförening fick innehållsrik och mycket kunnig fortbildning av en verklig expert på Röbäcks historia, Lennart Forsberg.

Vi lärde oss om den stora jordbävningen år 7478 före Kristus, inlandsisens avsmältning, utdikningar av slätten och fornlämningar. Vi tittade på de historiska platser, som hembygdsföreningen utmärkt med informativa skyltar. Det var Röbäcks källa, som sågs redan av Urban Hjärne som hälsobrunn på 1600 talet. Många av byns invånare hade blivit över 100 år vilket tillskrevs det järnhaltiga hälsosamma vattnet. Vi såg även stenbroar av olika ålder.

Kustlandsvägen, den gamla Norrstigen mellan Stockholm och Torneå gick genom byn. Vägen fungerade mest vintertid då det var snabbare och lättare att under sommaren utnyttja vattenvägar. Stenhuggarängen, minnesmonument över stenhuggarna i Röbäck, var nästa stopp, byn har en lång stenhuggartradition. Vi kan idag beundra Röbäckstenhuggarnas skicklighet bl a på socklarna på f d VK huset och fd posthuset på Rådhusesplanaden (numera Länsförsäkringar) samt på Mimerskolan. Därefter besökte vi krigsgravarna från kriget 1808-1809. Mer än 570 finska och svenska soldater dog på krigssjukhuset i Röbäck. Det kompletterade krigssjukhuset i kyrkstugorna på Backen. Över 1.200 skadade och sjuka intogs Röbäck och dödligheten var stor i framför allt i dysenteri. Enligt reglemente skulle gravarna vara 1,8 meter men oftast blev det bara 0,5 meter djupa på grund av tjäle och stort behov. Röbäcksborna klagade hos landshövding P A Stromberg och begärde kalk att strö över gravarna och de upptinade likdelarna.

Lennart Forsberg berättade också om kvarnarna i Röbäcken och linodlingen. På galgbacken i Röbäck gjordes den sista avrättningen i Västerbotten den 24 augusti 1853 efter det s.k. Hössjömordet. Skarprättaren hette Jakob Gyll.

Umeå Guideförening kommer att erbjuda kostnadsfria cykelguidningar jämna veckor med tema historia till Röbäck och udda veckor med tema konst till universitets och sjukhusområdet med start den11 juni.

Birgitta Bäckström, sekreterare, Umeå Guideförening

Continuing education Röbäck

Training on Röbäck history

Fourteen authorized tourist guides from Umeå Guide Association were rich and very knowledgeable training of a true expert on Röbäck history, Lennart Forsberg.

We learned about the great earthquake in 7478 BC, deglaciation, ditching of plain and ancient monuments. We looked at the historical sites, like local history society marked with informative signs.It was Röbäck source, as seen already by Urban Hjärne as a health spa in the 1600’s. Many of the villagers had been over 100 years, which was attributed to the ferrous healthy water. We even saw the stone bridges of different ages.

Coastal road, the old Norrstigen between Stockholm and Tornio went through the village. The road did most winter when it was faster and easier to summer utilize waterways. Stenhuggarängen, memory monument stonemasons in Roback, was the next stop, the village has a long stenhuggartradition. Today we can admire Roback stonemasons’ skills, among other things on the bases of former VK building and former post office building at Rådhusesplanaden (now Länsförsäkringar) and the Mimer school. Then we visited war graves from the 1808-1809 war. More than 570 Finnish and Swedish soldiers died in the war hospital in Roback. It supplemented the war hospital in the church cottages on the hill. Over 1,200 injured and sick was taken Roback and the mortality rate was high in especially in dysentery. According to the regulations would graves to be 1.8 meters but usually it was only 0.5 meters deep due to frost and need. Roback residents complained to the governor the power Mountain and requested the lime to sprinkle over the graves and thawed likdelarna.

Lennart Forsberg also talked about the mills in Robäcken and flax. On the gallows in Roback was the last execution in Västerbotten August 24, 1853 after the so-called Hössjömordet. The executioner named Jacob Gyll.

Umeå Guide Association will offer free bike tours even weeks themed story to Roback and odd weeks on the theme of art to the university and hospital area starting den11 June.

Birgitta Bäckström, Secretary, Umeå Guide Association

Display of Large hotel

Sunday 6/4 went Umeå Guide Association showing the main hotel.

Major hotel is Umeå’s most historic hotel and opened its doors for the first time in 1895. In February, before reopening the hotel and it had been refurbished with a sailor theme, which is excellently suited when the hotel included the MMO, and Umeå have a proud tradition skeppsbyggarstad. Our host at the hotel talked about the Gotthard Zetterberg, who ran the hotel from the start. Obviously, we looked into the hotel restaurant, which has been named Gotthard Pub. We were told that on Sundays has a fixed, affordable menu with different themes.

GuideStoraHotellet

The hotel now has eighty rooms, from small compact room – ”sailor bunks” to the hotel’s main rooms – the suite ”Freedom”.The hotel applies as the other major hotels, dynamic prices, in other words, the price can go up and down depending on supply and demand. The suite is always a fixed price of 6000 SEK.

The hotel has a remarkable interior and the thoughtful design is attributed to the design Stylt Trampoli. During playback, it was both praise and criticism of the group and we found that dining room chairs among others are dressed in velvet – ”everything comes back.”

The group also received some information about the new hotel U & Me and cultural fabric, which is under construction. The only disappointment was that the group did not see the suite as well as the very special staircase on the third floor, when you shut off due to a smaller labor.

The display ended with coffee and bun in the Culture Café.

Short facts:

Umeå’s oldest hotel

82 rooms

Included in the chain Worldhotels

Visning på Stora Hotellet

Söndagen den 6/4 gick Umeå Guideförening visning på Stora Hotellet.

Stora Hotellet är Umeås anrikaste hotell och slog upp portarna första gången år 1895. I februari nyinvigdes hotellet och det hade renoverats med ett sjömanstema, vilket passar ypperligt då hotellet bland annat varit sjömanshus, och Umeå har en stolt tradition som skeppsbyggarstad. Vår värd på hotellet berättade bland annat om Gotthard Zetterberg som drev hotellet från starten. Självklart tittade vi in i hotellets restaurang som har fått namnet Gotthards Krog. Vi fick veta att de på söndagarna har en fast, prisvärd meny med olika teman.

GuideStoraHotellet

Hotellet har numera åttiotvå rum, från mindre kompakt rum – ”sjömanskojer” till hotellets största rum – sviten ”frihet”. Hotellet tillämpar som övriga större hotell, dynamiska priser, med andra ord att priset kan stiga upp och neråt beroende på tillgång och efterfrågan. Sviten har dock alltid ett fast pris på 6 000 kr.

Hotellet har en anmärkningsvärd inredning och den genomtänkta designen tillskrivs designbyrån Stylt Trampoli. Under visningen var det både ris och ros av gruppen och vi konstaterade att matrumsstolarna bland annat är klädda i sammet – ”allt kommer tillbaka”.

Gruppen fick även lite information om det nya hotellet U & Me samt Kulturväven, som är under uppförande. Enda besvikelsen var att gruppen inte fick se sviten samt den väldigt speciella trapp på tredje våningen, då man stängt av på grund av ett mindre arbete.

Visningen avslutades med kaffe och bulle i Kulturkaféet.

Korta fakta:

Umeås äldsta hotell

82 rum

Ingår i kedjan Worldhotels

Visits to the fabric

Umeå Guide Association regularly organizes training for its members, a requirement for the guides to be able to keep its authorization. The 20/3 gave Emmy Eriksson, Umeå Culture twelve inquisitive tourist guides a thorough review of Lattice.Two-thirds of the total 24,000 square meters of the city will rent the fabric AB, a corporation owned by the Municipality of Umeå and Balticgruppen. Architects Snøhetta (famous for the Oslo Opera House and the Library of Alexandria) who designed the house’s exterior with six entrances and White Architects who stands for the interior. The building is inspired by the birches, the facade of the glass. It has worked in parallel with the construction process and activities of eight working groups in democratic co-creation with Maria Olsson, White’s architect. The library will be on three levels, the layout of the 300,000 books changed to become more thematic and the large bokmagasinet will become public. Two theaters with 60 and 130 seats, called Silence and Capture enables the People movie will fit. A nasty scene, black box for 400 spectators can accommodate large productions. The house is divided into blocks of themes and artistic clusters with art teaching lab and the Women’s History Museum. The heated terraces will be available around the clock throughout the year. The inauguration takes place on November 21 which is also the start of the eighth and final season for Sami Culture wound. The fabric is a new landmark to incorporate in Umeguidernas guided tours.

studiebesk mars2014 Studiebesk mars 2014 2

Studiebesök på Väven

Umeå Guideförening ordnar regelbundet fortbildning för sina medlemmar, ett krav för  att guiderna skall få behålla sin auktorisation. Den 20/3 gav Emmy Eriksson, Umeå  Kultur tolv vetgiriga turistguider en grundlig genomgång av Väven. Två tredjedelar av totalt 24.000 kvadratmeter kommer kommunen att hyra av Väven AB, ett aktiebolag  ägt av Umeå kommun och Balticgruppen. Arkitekter är Snöhetta (känt för Oslo  operahus och biblioteket i Alexandria) som designat husets yttre med sex entréer och White Arkitekter som står för det inre. Byggnaden är inspirerad av björkar, fasaden av  glas. Man har arbetat parallellt med byggnadsprocess och verksamhet med åtta  arbetsgrupper i demokratiskt medskapande med Maria Olsson, Whites arkitekt.  Biblioteket kommer att vara på tre plan, uppställningen av de 300.000 böckerna  ändras för att bli mer tematiskt och det stora bokmagasinet kommer att bli publikt.  Två filmsalar med 60 respektive 130 platser, kallade Tystnad och Tagning gör att  Folkets bio kommer att få plats. En rejäl scen, black box för 400 åskådare kan ta emot stora produktioner. Huset är indelat i kvarter med teman som konstnärligt kluster med konstpedagogiskt labb och det kvinnohistoriska museet. De uppvärmda terrasserna  kommer att vara tillgängliga hela dygnet hela året. Invigning sker den 21 november  vilket också är starten på den åttonde och sista samiska årstiden under kulturhuvudstadssåret. Väven är ett nytt landmärke att införliva i Umeguidernas guidade turer.

studiebesk mars2014 Studiebesk mars 2014 2

Umeå region reading!

For 2014, the project ”Umeå region reads” chosen Lars Widdings novel ”The maid and the glory”. We offer theme tours starting from the book and the maid Ida Kristina alternatively in Lars Widdings footsteps. Guided tours are also offered in the bus. The guided tours take about 1½ hours, fees for the walks is 1500 SEK including VAT (1 200 SEK ex. VAT) and the bus 1 750 SEK including VAT (SEK 1 400 ex. VAT). Reservations are made ​​by Ann Sigfridsson, 070-60 60 829,ann.sigfridsson@telia.com , or Eva Sigurdh, 070-339 97 67, eva@sigurdh.se

lars widding

Umeåregionen läser!

För 2014 har projektet ”Umeåregionen läser” valt Lars Widdings   roman ”Pigan och härligheten”. Vi erbjuder temaguidningar med utgångspunkt från boken och pigan Ida Kristina alternativt i Lars Widdings fotspår. Guidning kan också erbjudas i buss. Guidningarna tar ca 1½ timme, arvode för vandringarna är 1 500 kr inklusive moms (1 200 kr ex. moms) och i buss 1 750 kr inklusive moms (1 400 kr ex. moms). Bokning sker genom Ann Sigfridsson, 070-60 60 829,ann.sigfridsson@telia.com, eller Eva Sigurdh, 070-339 97 67, eva@sigurdh.se

lars widding